Phát triển tài sản trí tuệ: Kinh nghiệm từ các viện, trường – Bộ Công Thương

Phát triển tài sản trí tuệ: Kinh nghiệm từ các viện, trường – Bộ Công Thương
Share


Bên cạnh chính sách thúc đẩy của nhà nước, những giải pháp chủ động và sáng tạo của các viện, trường đã góp phần không nhỏ trong việc tăng cường đăng ký bảo hộ sáng chế cũng như hoạt động chuyển giao công nghệ trong những năm gần đây.

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/