Hướng phát triển KHCN và ĐMST trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long – Bộ Công Thương

Hướng phát triển KHCN và ĐMST trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long – Bộ Công Thương
SharePC Vĩnh Long: Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý vận hành lưới điện

Nhằm thực hiện có hiệu quả những định hướng chủ yếu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 theo Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp theo hướng:

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/