Khoa học và công nghệ ngành Công Thương: Động lực cho tăng trưởng – Bộ Công Thương

Khoa học và công nghệ ngành Công Thương: Động lực cho tăng trưởng – Bộ Công Thương
Share


Với phương châm khoa học và công nghệ gắn thực tiễn, các nhiệm vụ do Bộ Công Thương quản lý, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và định hướng rõ ràng.

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/