Hình thành mạng lưới chuyển đổi số rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở – Bộ Công Thương

Hình thành mạng lưới chuyển đổi số rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở – Bộ Công Thương
ShareRa mắt Mạng lưới Chuyên gia ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

Phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số
Cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó xác định ba yếu tố con người, thể chế và công nghệ cơ bản quyết định thành bại của chuyển đổi số.
Hình thành mạng lưới chuyển đổi số rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở – Bộ Công Thương
Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực
Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định trong công tác chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương.
Một trong những bất cập được xác định là “điểm nghẽn” cần sớm khắc phục đó là bộ máy tổ chức, nhân lực cho chuyển đổi số chưa đồng bộ, còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng, chất lượng, phân bổ chưa đồng đều, còn hiện tượng “chảy máu chất xám”.
Với yêu cầu thực tiễn đó, Nghị quyết số 75/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã giao Chính phủ “Sớm ban hành và triển khai hiệu quả Đề án tăng cường, nâng cao năng lực chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương. Có giải pháp phát triển về số lượng và bảo đảm chất lượng nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin”.
Thực hiện chủ trương của Đảng, yêu cầu của Quốc hội nêu trên, ngày 26/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1690/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Làm rõ hơn nội dung đề án, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, giá trị mang lại của Đề án này đó là, lần đầu tiên, mạng lưới chuyển đổi số từ Trung ương đến cơ sở, gồm cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Tổ Công nghệ số cộng đồng. Cấp bộ, cấp tỉnh, cấp huyện tăng cường biên chế từ nguồn biên chế hiện có cho chuyển đổi số, để thực hiện các nhiệm vụ mới về chuyển đổi số.
Cấp xã phân công, bố trí cán bộ đầu mối. Tổ Công nghệ số cộng đồng trở thành khái niệm được công nhận chính thức sau 2 năm thí điểm triển khai. Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Chuyển đổi số quốc gia) là cơ quan điều phối chung hoạt động Mạng lưới chuyển đổi số.
Lần đầu tiên, xây dựng, phát triển, phổ biến các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số.
Quan trọng hơn, nguồn lực cho thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án được ngân sách nhà nước bảo đảm. Đặc biệt, chi cho hoạt động điều phối mạng lưới, kinh phí vận hành, duy trì các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Bố trí đủ nguồn lực để phát triển, vận hành, duy trì các nền tảng số và các bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số.
Đề án xác định rõ 3 quan điểm cốt lõi: Thứ nhất, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số trên nguyên tắc không làm tăng biên chế cán bộ, công chức; không làm tăng tổ chức, bộ máy của cơ quan nhà nước theo yêu cầu của Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Thứ hai, hình thành Mạng lưới chuyển đổi số rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở có sự tham gia của cơ quan nhà nước các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội, thu hút toàn dân tham gia chuyển đổi số quốc gia (gọi tắt là Mạng lưới chuyển đổi số).
Thứ ba, bố trí đủ nguồn lực để phát triển, vận hành, duy trì các nền tảng số và các bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số.
Định hướng đến năm 2030 xác định, mạng lưới chuyển đổi số được hình thành, hoạt động hiệu quả, gắn kết chặt chẽ, phối hợp đồng bộ trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số quốc gia; đồng thời, 100% đội ngũ nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương hằng năm được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.
Khẳng định vai trò của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin
Đề án cũng đã phân tích, đề xuất thực hiện đồng bộ 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, bao gồm: Rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số ở Trung ương và địa phương theo quy định tại Luật Công nghệ thông tin, Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Giao dịch điện tử và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo hướng tập trung, thống nhất một đầu mối, có phân công, phân cấp phù hợp, cụ thể giữa các cơ quan Trung ương và giữa Trung ương với địa phương, xác định rõ nhiệm vụ do cơ quan nhà nước chủ trì triển khai; nhiệm vụ do cơ quan nhà nước chủ trì, thuê ngoài dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp; nhiệm vụ do cơ quan nhà nước chủ trì, huy động sự tham gia của xã hội để triển khai;
Bên cạnh đó, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương; xây dựng, phát triển, phổ biến các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số;
Nâng cao vai trò tham mưu, tư vấn, điều phối của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi là Ban Chỉ đạo); phát triển lực lượng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật cho đội ngũ nhân lực chuyển đổi số;
Thiết lập và đẩy mạnh hoạt động của Mạng lưới chuyển đổi số từ Trung ương đến cơ sở; truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của Đề án, của Mạng lưới chuyển đổi số, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện chuyển đổi số và các nội dung của Đề án.
Về phân công trách nhiệm, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác được giao. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai Đề án.
Trong bối cảnh hiện nay, việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số ở Trung ương và địa phương, khẳng định tính chính thống của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc điều phối toàn bộ mạng lưới chuyển đổi số rộng khắp đến tận cơ sở.
Đồng thời, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công cuộc chuyển đổi số quốc gia, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Nguồn: congthuong.vn/

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/