Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2024 – 2025 thuộc “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” – Bộ Công Thương

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2024 – 2025 thuộc “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” – Bộ Công Thương
ShareThông báo thu hồi và huỷ bỏ chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

Nguồn: https://khcncongthuong.vn/