Petrovietnam: Đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 – DẦU KHÍ VIỆT NAM

Petrovietnam: Đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022


– DẦU KHÍ VIỆT NAM
Share


Thực hiện Chỉ thị số 21 – CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, Nghị quyết số 28/NQ – CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Ban hành chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Ban VSTBPN Tập đoàn) xây dựng chương trình công tác năm 2022

Theo đó, Ban VSTBPN các cấp trong Tập đoàn tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu, điều phối nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, sự tham gia, phối hợp của đoàn thể chính trị – xã hội trong thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ nói chung và những vấn đề đặc thù giới liên quan đến nữ cán bộ, nhân viên, người lao động của Tập đoàn. Quan tâm và tạo mọi điều kiện để khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, phát huy vai trò, vị thế của nữ cán bộ, nhân viên, người lao động trong công tác, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển bền vững doanh nghiệp.

Nữ cán bộ Dầu khí (Hình tư liệu)

Tham mưu với Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn trong công tác quy hoạch, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ nhằm nâng cao tỷ lệ quản lý lãnh đạo là nữ trong các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, từng bước giảm dần khoảng cách về giới, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 15%-20% cán bộ nữ khi xây dựng quy hoạch cấp ủy (nhiệm kỳ 2025-2030) và cán bộ quản lý doanh nghiệp (giai đoạn 2026-2031).

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ trong các dịp đại hội các cấp của Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 và quy hoạch xây dựng cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt là nữ, cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công hướng đến Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam 2023 -2028.

Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi quy định, quy chế, chủ trương, chính sách của Tập đoàn và đơn vị; đặc biệt quan tâm, chú ý đến yếu tố giới trong xây dựng, hoạch định chính sách và thực tế để phát huy năng lực nghề nghiệp của phụ nữ một cách hiệu quả, hợp lý. Tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nội dung của kế hoạch gồm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và VSTBPN. Trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động phong trào thiết thực nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nữ cán bộ, công nhân lao động, chú trọng truyền thông nhân các ngày kỷ niệm (8/3, 20/10…), đưa thông điệp bình đẳng giới vào các sản phẩm và phương tiện truyền thông phù hợp, sáng tạo, hiệu quả có tính lan tỏa tốt nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về bình đẳng giới, về vai trò phụ nữ nói chung và phụ nữ dầu khí nói riêng trên tất cả các lĩnh vực. Chú trọng hoạt động giáo dục lồng ghép, đưa thông điệp bình đẳng giới, VSTBPN thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các buổi nói chuyện chuyên đề, giao lưu trao đổi, các buổi họp chuyên môn, công đoàn, tại cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các chương trình, kế hoạch và quy hoạch về công tác cán bộ nữ.

Các thành viên trong Ban VSTBPN Tập đoàn triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch đã đề ra gắn với lĩnh vực công tác để chương trình công tác được tổ chức thực hiện hiệu quả, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện công tác VSTBPN, bình đẳng giới trong lĩnh vực được phân công phụ trách, kịp thời phản ánh, tình hình kết quả thực hiện về các vấn đề phát sinh với lãnh đạo Ban VSTBPV Tập đoàn để có biện pháp xử lý.

Đồng thời các Ban VSTBPN đơn vị thành viên căn cứ chương trình công tác triển khai thực hiện, kiện toàn, củng cố Ban VSTBPV, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, bố trí kinh phí cho công tác VSTBPN của đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Tập đoàn qua Ban Truyên thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn.

P.V


Nguồn:CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM Tin tức